Krati-raamat/Wanamoorid tulihända tegemas

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

9.

Wanamoorid tulihända tegemas.

Peeter Rootslane Wõnnust.

Korra läinud kolm wana naist neljapäewa õhtul sauna taha tulihända tegema. Esmalt pandud süda; see olnud niidi kera.

Karjapoiss juhtunud seda toimetust nägema. Õppinud kohe ameti hoolega kätte.

Tulihänd sai walmis. Naised heitsiwad liisku, kelle käe nimetissõrmest werd pidi antama.

Karjapoiss arwanud wereandmist ilmaaegu asjaks. Hüüdnud põõsast: „Werd pole tarwiski!“

Naesed aga arwasiwad, et tont seda ütles. Naesed paniwad tulihännale were asemel wett peale.

Nüüd oli tulihänd walmis, aga tulihänd tahtis naeste hingesid kohe kätte saada, sest et naesed werd ei annud. Kiusas neid sellepärast nõnda taga, et naesed kahe nädali pärast hirmsa walu käes ära suriwad.

Karjapoiss wõttis enesele sest nii palju õpetust, et iialgi enam tulihänna tegijatega tegemist ei teinud.