Krati-raamat/Tulihänna-kirjandus

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

I.

Tulihänna-kirjandus.

Tulihännast teab meie kirjandus wähä rääkida. Kalewipoeg läheb tulihännast waikides mööda ja niisama käib Kreutzwald „Eesti rahwa ennemuistsetes juttudes“ tulihännaga wõera isa kombel ümber. Tulihännast waikiwad ka Kunderi „Eesti muinasjutud“ ja Kõrwi „Eesti rahwa muiste-jutud ja wanad kõned.“ Lühike seletus tulihänna kohta puutub meile J. JungiKodumaalt nr. 6“ silma. Mõnesugusid juttusid tulihänna kohta leiame alles „Rahwa raamatutes.“

Mida wähem meie keeles tulihänna kohta kirjutatud, seda enam wõeras keeles, nimelt Saksa keeles. Siin piame kõige pealt Russwurmi kirjatööd „Der Skratt“ „Inlandi“ 1848 aastakäigu 29 ja 30 numbris nimetama, kus nimetatud hoolas uurija kõik kokku kogunud, mis ta tulihänna wõi krati kohta iganes kuulnud. Osalt sedasama materjali, osalt jälle lisa endisele materjalile on Russwurm oma tähtsas raamatus „Eibofolke“, 2 annet, 1855, ära lasknud trükkida. Muist tähtsamatest hallikatest tulihänna kohta piame J. Holzmayeri Õpetatud Eesti Seltsi „toimetamiste“ hulgas 1872 ilmunud „Osiliana“ nimetama; ka mõnes muus „toimetamises“ ja „aruandes“ näeme tulihänna kohta ühe ja teise tähenduse.

Oma jao mõnusat materjali tulihänna kohta pakub niisama Wiedemanni suur raamat „Eestlaste sisemisest ja wälimisest elust“ (Aus dem inneren und äußeren Leben der Esten) 1876, kuna CastreniFinnische Mythologie“ 1853 wähemaks leiuhallikaks jäeb. Imeks tuleb panna, et J. Truusmann oma raamatus (Введеніе христіанства въ Лифляндіи 1884) rahwa usku pikemalt seletades tulihänna osaks ruumi peaaegu sugugi ei ole kinkinud.

Muidu leiame weel ühes ja teises kirjas tulihänna kohta lühikesi tähendusi, aga see wiiks meid liig kaugele, kui siin kõigi nimesid hakaksime üles lugema. Saagu sest.

Peale trükitud materjali seisis mull tarwitamiseks weel hulk käsikirjalist materjali M. J. Eiseni korjandusest.

Selle materjali üleskirjutamiseks on tööd teinud: O. Hintzenberg, J. Freimann, J. Neublau, D. Pruhl, J. Tamm, D. Roosipuu, E. Kitzberg, H. Maasen, O. Schantz, J. A. Weltmann, J. Kangur, J. Täht, M. Siipsen, P. Kanger, T. Lepp-Wiikmann, P. Rootslane, J. Karu, M. Aija, H. Põder, H. Küle, T. Tõnisson, K. Sermudis, J. P. Sõggel, J. Landsmann, J. Sikk, K. Kuusik, J. Mädasson, jne.

Kõigile neile olgu siin südamelik tänu nende waewa eest awaldatud ja katsugu nad — aga niisama hästi muud korjajad — edespidigi tulihännast kõik kirja panna, mis nad iganes kuulewad. Alles seda wiisi wõime tulihänna loomu igapidi ära uurida.