Krati-raamat/Kuninga tütar tulihännaks

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

15.

Kuninga tütar tulihännaks.

O. Schantz Pootsist.

Korra nähtud tulihända iga ööse talu õuest läbi lendawat. Iga korra kuuldud äält: „Päästke mind! Päästke mind!“

Talurahwas pannud seda imeks. Arwanud, et see õige asi ei ole. Läinud targa käest nõuu küsima.

Tark ütelnud: „See on kerge asi teada saada, kes ta on. Waadake neljapäewa õhtu tagurpidi, küll siis näete!“

Oodatud neljapäewa õhtuni. Siis mindud ukse peale ja waadatud tagurpidi. Kohe olnud näha, et ilus neitsi tulnud ja nutnud.

Teisel päewal mindud jälle targa juurde. Üteldud: „Me nägime, kes ta oli. Õpeta meid aga, kudas teda päästa. Ta hüüab ikka nuttes: „ Päästa mind! Päästa mind!“

Tark ütelnud: „Kui ta tuleb, siis tõmmake kolm tikku põlema. Küll siis näete!“

Teisel neljapäewa õhtul tulnud jälle tulihänd. Kohe tõmmatud kolm tikku põlema.

Warinat ja parinat kuuldud. Kena neitsi seisnud tiku tõmmaja ees.

Neitsi tänanud meest ja ütelnud: „Sa piad minuga kaasa tulema, et sulle su päästmise eest waewapalka maksan. Nüüd olen ma tulihännaks käimisest lahti saanud!“

Mees küsima: „Ütle aga, kudas sa tulihännaks said?“

Neitsi wasta: „Mina olen kuninga tütar. Nõid aga hakas mind wihkama ja muutis mind tulihännaks, et talle wara weaksin!“

Mees läinud neitsiga seltsis kuninga juurde. Kuningas wõtnud mehe wäga lahkesti wasta ja annud tulihännast päästetud tütre talle naeseks. Kuninga tütar elanud mehega wäga head ja õnnelikku elu.