Krati-raamat/Krati rahawedamine

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

6.

Krati rahawedamine.

O. Hintzenberg Tapalt.

Üks mees teinud enesele krati. Kolmandal neljapäewa õhtul kell 11 läinud teisele hinge sisse nõudma. Kuulanud enne targa käest, kudas kõige parem oleks minna.

Tark õpetanud: „Wõta raudlabidas kaasa. See pista wanalepaganale piosse, kui wanapagan teretades kätt annab. Annad sa käe, pigistab ta käe kohe puruks. Mütsiks pane enesele pada pähä. Kui wanapagan werd küsib, siis katsu talle mingit muud wedelikku were asemel anda. Siis ei saa ta su hinge enesele. Kui pisuhänd tööd tuleb küsima, siis mõtle, mis tööd sa talle annad. Anna talle niisugune töö, mis talle wiimaks raskeks läheb!“

Mees tänanud. Läinud neljapäewa õhtul ristteele. Walmis tehtud pisuhänna jätnud koju.

Waewalt saanud mees kolm korda läbi hammaste wilistada, kui juba üks ilusates riietes herra metsast mehe juurde tulnud. Teretanud, pakkunud mehele kätt.

Mees annud käe asemel raudlabida herra kätte. Herra pigistanud nii, et labidas lossi läinud. Siis küsinud mehe käest, mis mehel tarwis. Mees ütelnud, et pisuhännale hinge sisse tahab. Herra nõudnud werd. Mees teinud nagu torkaks sõrmest werd, pigistanud aga riide nartsust marja sahwti paberi peale. Herra pannud selle tasku ja läinud wilistades oma teed.

Warsti tulnud pisuhänd suure raginaga. Löönud mehele teretamise asemel käega pähä. Tahtnud pealuud lõhki lüüa, et hinge kohe kätte saaks. Mehel olnud pada peas. Pisuhänd põrutanud käe sinna wasta ära

„Mis ma sulle wean?“ küsinud kratt koleda äälega.

Mehel olnud suur tünder rehe all. Mees käskinud tündri raha täis wedada.

„Kust ma süüa saan?“ küsinud pisuhänd.

„Seda piad ise muretsema!“ wastanud mees.

Nüüd läinud pisuhänd suure raginaga ära. Mees läinud koju. Juba hakatud raha tooma. Iga ööse pandud hulk juurde.

Wiimaks, tui tünder täis saanud, tulnud wanapagan mehe hinge järele. Mees wasta: „Waata enne järele, kas sull werd on wõi ei?“

Wanapagan waadanud järele. Leidnud: pole mitte were maikugi. Läinud pahandades oma teed.

Pisuhänd aga pannud maja põlema. Mees pole sest hoolinud, toonud aga raha tündri wälja. Maja põlenud ära.

Pärast hakanud mees raha waatama. Leidnud raha asemel ainult haawa lehti.

Kratt kadunud sest saadik ära.