Endise põlwe pärandus/Kolm wenda

Endise põlwe pärandus
Matthias Johann Eisen

Kolm wenda.

Ühel isal oli kolm poega. Isa armastas nooremat kõige enam. See oli kõige sõna kuulelisem ja muidugi wäga hea poiss. Poisid kaswawad üles, aga wanemad ei taha sugugi enam isa sõna kuulda ja lähäwad sellepärast reisi pääle õnne otsima. Isa palub neid küll koju jääda, sest et nendel ühestki puudust ei olla. Aga poisid ei pane isa manitsusi sugugi tähele, waid päriwad oma jau warandust isa käest wälja ja ja lähäwad oma teed.

Tee peal saawad sipelga pesa juure ja häwitawad ülemeelsel wiisil selle ära. Nõndasama lõhuwad nad ka pardi pesa ja mesipuu. Linnas prassiwad oma wara ära ja peawad nüüd kepi nõjal edasi rändama. Koju ei julge keegi minna. Suures kitsikuses edasi rännates juhtuwad nad metsas suure maja juurde ja paluwad näljakustutuseks tükikest leiba ja peale selle öömaja.

Siin elas aga üks nõid ja see tahtis neid hoopis ära hukata. Ta andis neile kolm tööd ära teha. Esiteks 700,000 pärlit söödi pealt üles noppida, teiseks mudasest jõest kuldwõtit wälja tuua, ja kolmandaks wiis nad ühe kiwi juure ja päris, mis selle all on. Et mehed ühte ainust nendest nõudmistest ei wõinud täita, sellepärast muutis nõid nad senni kaua kiwideks, kunni keegi tuleb, kes need tööd ära jõuab teha.

Nõnda läks lugu wanemate wendadega. Noorema wenna käsi käis aga isa juures wäga hästi. Sellegi pärast ei wõinud ta oma wendi ära unustada. Igatsus neid näha ja neid aidata, kui nad hädas on, kaswis wiimati nõnda suureks, et isa ette astus ja luba palus neid otsima minna. Isa soowis poegi küll enne surma weel näha, aga kartes, et nooremalle teel wahest õnnetust juhtub, ei lubanud ta poega mitte otsima minna. Poiss ootas weel, aga palus ikka uueste, kunni isa minna laskis.

Noorem wend jõudis nõndasama sipelga, pardi pesa ja mesipuu juurde, aga ei teinud neile midagi wiga, waid saatis sipelga pesa juurest kaks poissi ära, kellel kuri nõuu südames. Pardipesa kaitsis rebase eest ja mesipuu kallalt peletas karu eemalle. Selle tänu tasumiseks lubasiwad kõik kolm teda hädas aidata.

Pika teekonna ja asjata otsimise järele sai tema wiimati nõia maja juurde. Talle lubati öömaja, kui ta kolm ülewel nimetatud tööd ära teeb; kui mitte, siis ähwardati teda kiwiks muuta.

Hommiku wiis nõid ta söödi peale ja käskis õhtuks 700,000 pärlit üles noppida. Mees oli mures ja arwas, et päikse loojaminekut enam ei näe. Kui aga nõnda hinge ahastuses istus, tuli sipelga kuningas oma perega ja noppis kõik pärlid weel enne lõunat ära. Teisel päewal tõi part jõest wõtme wälja. Ja kolmandamal päewal nõudis nõid, et mees ütleks, missuguse kolme kiwi all kõige enam mett on. Seda õiget wastust andis mees mesilaste abiga. Nõnda tallitas ta kõik kolm tööd ära ja peastis oma wennad.

Kolmas kiwi oli ühe kuninga tütar, keda nõid warastanud ja kiwiks muutnud. See sai noorele mehele naeseks ja pärast wana kuninga surma astus meie noormees trooni peale. Wanemad wennad saiwad mõistlikuks ja tegiwad wanale isale palju rõõmu. Nõid aga läks wiha pärast lõhki, sest et kõik kolm tööd ära tehti.