NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus 26. novembrist 1948

Väljasaatmiskohtadest põgenenute ja Isamaasõja perioodil Nõukogude Liidu eraldatud rajoonidesse pagendatud isikute alalise paigalhoidmise tagamiseks kriminaalvastutusele võtmisest
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium, tõlkinud Vikitekstide kaastöölised

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus 26. novembrist 1948 oli Nõukogude Liidu parlamendi poolt välja antud otsus, mis korraldas sundasumispaigast sagenenud põgenemisi silmas pidades isikute kriminaalvastutusele võtmise ja viimastele raske sunnitöö kohaldamise.

Mitteametlik tõlgeRedigeeri

NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS


"Väljasaatmiskohtadest põgenenute ja Isamaasõja perioodil Nõukogude Liidu eraldatud rajoonidesse pagendatud isikute alalise paigalhoidmise tagamiseks kriminaalvastutusele võtmisest"


Selleks, et tugevdada Suure Isamaasõja perioodil NSV Liidu kõrgeima valitsusorgani otsust rahvaste (tšetšeenid, karatšaid, inguššid, balkaarid, kalmõkid, sakslased, krimmitatarlased ja teised) ümberasustamisest, aga samas silmas pidades asjaolu, et hetkel, mil toimus nende väljasaatmine, polnud kindlaks määratud nende sundasumise kestvus, siis otsustatakse käesolevaga ümberasujad määrata igaveseks ajaks Nõukogu Liidu väheasustatud piirkondadesse, s.t väljasaadetutel puudub õigus tagasi pöörduda oma endisesse elupaika.

Sundasumispaigast omavolilise lahkumise eest võetakse väljasaadetud kriminaalvastutusele. Selle kuriteo toimepanemise eest määratakse 20 aastat sunnitööd.

Sundasumisele saadetute põgenemistega seotud süüteoasjad vaatab läbi NSV Liidu Siseministeeriumi juures asuv Erinõupidamine.

Isikud, kes on süüdi sundasumisele saadetute põgenemise varjamisel, nende kaasaaitamises või nende lubamisel asuda elama paikades, kust nad sundasumisele määrati, võetakse kriminaalkorras vastutusele. Eelnimetatud kuritegude eest on ettenähtud karistada vangistusega viis aastat.

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees N. Švernik

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. Gorkin

Moskva, Kreml
26. novembrist 1948
nr 111/45

Originaaltekst (vene keeles)Redigeeri

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР


"Об уголовной ответственности за побеги с мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны"


В целях укрепления режима поселения для выселенных верховным органом СССР в период Отечественной войны (чеченцы, карачаевцы, ингуши, балкарцы, калмыки, немцы, крымские татары и другие), а также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их высылки, установлено, что переселение в отдельные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ.

Дела в отношении побегов выселенцев рассматривать в особом Совещании при Министерстве внутренних дел СССР.

Лица виновных в укрывательстве выселенцев, бе-жавших из мест обязательного поселения, или способствовавших их побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат их в места их прежнего жительства, и лиц, оказавших им помощь в устройстве их прежнего жительства, привлекать к уголовной ответственности. Определить меру наказания за эти преступления лишением свободы на срок 5 лет.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.Шверник

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.Горкин

Москва, Кремль.
26 ноября 1948г.
№ 111/45

MärkusedRedigeeri