Lehekülg:ENSV ÜVT 1982, 23.djvu/7

Selle lehekülje õigsus on tõendamata.
Nr. 23
Art. 348–349
– 387 –

3) tulid üleliidulise või vabariikliku kutseala võistluse võitjaks;

4) tunnistati korduvalt kutseala parimaks eriharus;

5) olid eesrindlike tööalgatuste initsiaatoreiks;

6) juhtisid vabariigi koondise, ettevõtte, asutuse, organisatsiooni, kolhoosi või sovhoosi kollektiivi, kes tuli korduvalt üleliidulise või vabariikliku sotsialistliku võistluse võtjaks.

3. Ettepanekuid eesrindlike töötajate fotoportreede vabariiklikule autahvlile paigutamise kohta esitavad igal aastal hiljemalt 1. maiks Eesti NSV Ametiühingute Nõukogule Eesti NSV ministeeriumid, riiklikud komiteed ja keskasutused ning liidulise alluvusega koondised, ettevõtted ja organisatsioonid koos vastavate ametiühingukomiteedega.

Ettepanekule lisatakse:

üksikasjalik iseloomustus iga esitatava töötaja kohta, milles tuuakse eraldi välja tema saavutused töös ja ühiskondlik-poliitilises tegevuses;

õiend, milles tuleb tingimata kahes keeles märkida esitatava töötaja perekonna-, ees- ja isanimi passi järgi ning tema ameti- ja töökoht vastavalt tariifi-kvalifikatsiooniteatmikule ja ettevõtte ametlikult kinnitatud nimetusele.

Esitatavad eesrindlike töötajate kandidatuurid kooskõlastatakse Eestimaa KP linna- ja rajoonikomiteedega.

4. Eesrindlike töötajate fotoportreed paigutatakse vabariiklikule autahvlile vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu määrusele igal aastal Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi aastapäevaks.

5. Eesrindlikke töötajaid, kelle fotoportreed paigutatakse vabariiklikule autahvlile, autasustatakse Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirjaga ning neile antakse tuusik NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näitusele.

6. Vabariiklik autahvel seatakse üles ENSV Rahvamajanduse Saavutuste Näituse territooriumil.

7. Vastutus vabariikliku autahvli kujundamise ja korrashoiu eest pannakse ENSV Rahvamajanduse Saavutuste Näituse Direktsioonile.EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS

349. Kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebustega seotud asjaajamise kohta riigiorganites, ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13. oktoobri 1981. a. määrusele nr. 986 Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud „Riigiorganites, ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebustega seotud asjaajamise juhend“.

2. Eesti NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja keskasutustel, linnade ja rajoonide täitevkomiteedel ning ettevõtetel, asutustel ja organisatsioonidel seada 1. jaanuarist 1983. a. käesoleva määrusega kinnitatud juhendi kohaselt sisse kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebustega seotud asjaajamise ühtne kord.