Lehekülg:ENSV ÜVT 1968, 35.djvu/12

Selle lehekülje õigsus on tõendamata.
Art. 249
Nr. 35
– 436 –

3) tõsta tunduvalt nõukogude haldusaparaadi iga lüli autoriteeti ja vastutust temale pandud ülesannete korraliku täitmise eest.

Eespool loetletud üldistusi ja analüüse tehakse ainult kõrgemalseisvais (kontrollivais) organeis, samuti kohtadel teostatud kontrollimisel kogutud andmete alusel. Üldistatud materjal esitatakse organi juhtkonnale koos eelmise perioodi võrdlusandmetega, analüüsist tulenevate järelduste ja ettepanekutega.

Ettepanekute, avalduste ja kaebuste lahendamise ja sellega seoses oleva asjaajamise üle tuleb teostada süstemaatilist kontrolli ning tulemused läbi arutada ministeeriumi kolleegiumil, töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee istungil, vajaduse korral aga esitada arutamiseks töörahva saadikute nõukogude istungjärkudele.

Allasutuste kontrollimisel ja instrueerimisel tuleb pöörata erilist tähelepanu ettepanekute, avalduste ja kaebuste õigele arvestusele, seaduspärasele lahendamisele ja nende tekkepõhjuste kõrvaldamisele. Kõrgemalseisvad organid on kohustatud süstemaatiliselt kuulama kolleegiumil, komitee või juhatuse istungil allasutuste juhtijate ettekandeid tööst kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste lahendamisel ja nende tekkepõhjuste kõrvaldamisel ning vastu võtma sellekohaseid otsuseid.


Lisa nr. 1
kodanike ettepanekute, avalduste ja
kaebuste lahendamise korra juhendi
juurde
Suuliste ettepanekute, avalduste ja kaebuste
registreerimise raamat
kodanike vastuvõtul
«....»................ 19... a.
Jrk. nr. Avaldaja perekonna-, ees- ja isanimi, elukoht ja avalduse sisu kokkuvõte Lahendamise korraldus ja tähtaeg Kontrolli tulemus ja kodanikule antud vastuse kokkuvõte