Kuninga-jutud/Kuninga-jutud

Kuninga-jutud
Matthias Johann Eisen

Kuninga-jutud.

Kui ka käesolewa raamatu jutud „Kuninga juttude“ nime kannawad, ei kõnele need wanad jutud ometi mitte üksi kuningatest, waid ka kuninga poegadest, kuninga tütardest, ja tütarde wäimeestest, siis kuninga perekonnast üleüldse. Sarnasid juttusid leitakse meie rahwal rohkesti. Siia raamatusse on aga ainult wäike osa trükitud. Küll seisab suur kogu kuninga-juttusid tagawaraks, aga nende suuremast hulgast wõib liig selgesti tunnistada, et nad wõõraste rahwaste käest laenatud. Trükkimata jäänud juttusid laenatud juttudeks nimetades, ei taheta sellega ometi weel ütelda, nagu oleksiwad selles raamatus kõik jutud päriselt meie esiwanemate warandus. Ei, neisgi leiame enam ehk wähem laenamist. Siisgi on meie rahwa luule-wõim nende juttude kallal tööd teinud ja neid oma kujusse ümber walanud. Sel põhjusel wõisiwad laenu­wärwilisedgi jutud selles raamatus aset leida.

Raamatu esimene trükk leidis lahkelt wastuwõtmist, nii et see kauplustest ammugi otsa saanud. Sellest teisest trükist on mitmed wähem tähtsad jutud wälja jäetud ja teised asemele pandud. Seda wiisi leiawad teise trüki tarwitajad raamatust mitu uut juttu. Teisi juttusid oleks raamatul weel paljugi juurde lisatud, kui mitte raamatu hinna kerkimine sellele ettewõtmisele poleks takistust teinud.

Äratagu nende juttude lugemine kõik sulemehi agaramale rahwaluule korjamisele! Kirjutatagu üles kõik kuninga-jutud, et edespidi neist täielik kogu wõiks saada, aga niisama hästi pandagu ka kõik muud wanad jutud kirja.

M. J. Eisen.